Uslovi korišćenja vozila

Društvo za pružanje RENT A CAR usluga i prevoz putnika RECAR D2 DOO, Tesarska 6, 11253 Sremčica – Beograd, PIB 110824054; MB 21390950;

                                                                                                                                          UGOVOR
O najmu vozila zaključen između RECAR D2 doo Rent a Car Beograd, Srbija i Korisnika vozila (u daljem tekstu: Korisnik)

                                                                                                                                              Član 1.
RECAR D2 doo RENT A CAR iznajmljuje Korisniku na korišćenje vozilo pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom i važećim cenovnikom.

                                                                                                                                              Član 2.
Korisnik se svojeručnim potpisom saglasio sa ovim Ugovorom, cenovnikom i obavezuje se na prihvatanje svih prava i obaveza navedenih u ovom ugovoru.
Da ima 21 godinu starosti i važeću vozačku dozvolu minimum dve godine.
Da ima 25 godina starosti i važeću vozačku dozvolu minimum pet godina za vozila određena od strane RECAR D2 doo RENT A CARA-a
Da je vozilo primio sa punim rezervoarom, dokumenta za vozilo, ključeve za vozilo, svu obaveznu opremu i pribor, kao i dodatnu opremu i pribor naveden u Ugovoru i da će isto vratiti u identičnom stanju.
Da iznajmljeno vozilo nakon završenog najma vrati u roku i u mesto naznačenom u ugovoru, ili ranije na zahtev RECAR D2 doo RENT A CAR-a uz toleranciju kašnjenja od 60 minuta, posle čega se zaračunava dodatni dan najma.
Da će promene dužine trajanja ugovorenog vremena najma i sve ostale promene zatražiti od RECAR D2 doo RENT A CAR-a 48 sati pre ugovorenog roka vraćanja vozila.
Da iznajmljeno vozilo neće koristiti u nedozvoljene svrhe (za vršenje krivičnih dela, carinskih, deviznih i drugih prekršaja, kao i drugih nedozvoljenih radnji) za obuku vozača, prevoz ili vuču drugih vozila ili prikolica i za učestvovanje u autosportskim priredbama, niti pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, za vreme kada mu je na snazi zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom, za vreme isteka važenja vozačke dozvole, za prevoz životinja, lako zapaljivog i eksplozivnog materijala, materijala sa jakim i neprijatnim mirisima, te kabastog materijala koji može oštetiti vozilo. Ukoliko Korisnik postupi suprotno ovoj tački, nadoknadiće RECAR D2 doo RENT A CAR-u pričinjenu štetu u punom iznosu.
Da će iznajmljeno vozilo koristiti samo za vlastite potrebe i vozilom upravljati sam ili lice koje ispunjava sve uslove korišćenja propisane uslovima od strane RECAR D2 doo i navedeno je u Ugovoru; odgovornost ovih lica je solidarna,
Da iznajmljeno vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine niti da vozilom pređe državnu granicu bez prethodno dobijene saglasnosti i zelenog kartona od strane RECAR D2 doo RENT A CAR-a.
Da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari kilometar sat ili ako se na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu upali BILO KOJA upozoravajuća lampica i o kvaru iznajmljenog vozila najbližim putem obavesti RECAR D2 doo RENT A CAR, ukoliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je kilometar sat oštećen, plati RECAR D2 doo RENT A CAR-u iznos troškova za 500 kilometara za svaki dan korišćenja vozila, da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja;

Preuzimanje ili vraćanje vozila van poslovnice RECAR D2 doo RENT A CAR-a na teritoriji šireg centra grada Beograda ili na aerodromu u noćnim satima ( od 22:00h do 06:00h) naplaćuje se 20€ po usluzi;
Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se naplaćuje po sledećem cenovniku: do 50 km – 30€, do 100 km – 40€, do 200 km – 75€ do 300 km –120 €.
Pranje veoma zaprljanog vozila ili delovaa vozila kao I dodatne opreme za vozila:
Pranje veoma zaprljanogvozila Korisnik plaća 10€ po pranju.
Dubinski čišćenje celog vozila se naplaćuje 40€, čišćenje svih sedišta 30€, a samo prednjih ili zadnjih sedišta 20€.
Čišćenje jako zaprljanog sedišta za decu se naplaćuje 20€.
Uništeno sedište za decu se naplaćuje 100€.
Uništeni lanci za sneg se naplaćuju 50€.

Da bez odobrenja RECAR D2 doo RENT A CAR-a ne sme vršiti nikakvu promenu delova, sklopova, uređaja i opreme na vozilu – promenjene ili nedostajuće delove Korisnik je dužan nadoknaditi RECAR D2 doo RENT A CAR-u u visini njihove tržišne vrednosti na dan vraćanja vozila,
Da uređaje za obezbeđenje vozila od krađe (alarm, Igla, Zeder) obavezno koristi i vozilo zaštiti od krađe.
Da omogući kontrolu vozila i dokumentacije predstavniku RECAR D2 doo RENT A CAR-a.
Minimalno korišćenje usluge najma vozila je 24h i 100km koliko će Korisniku usluge najma vozila biti zaračunato i naplaćeno bez obzira na kraće vreme korišćenja ili manju kilometražu.

                                                                                                                                               Član 3.
Ukoliko Korisnik usluga prekrši bilo koju odredbu ili uslov iz člana 1. i člana 2. Ugovora o najmu,
obavezuje se da nadoknadi RECAR D2 doo RENT A CAR-u svu i svaku štetu, koja zbog toga proizađe, a čiji će obim utvrditi RECAR D2 doo RENT A CAR.

                                                                                                                                               Član 4.
Za gubitak dokumenata, ključeva od vozila ili sigurnosnih zaštitnih sistema ( Igla, Zeder) ili priveska od alarma, RECAR D2 doo RENT A CAR BEOGRAD zaračunava odštetu od 250€.

                                                                                                                                               Član 5.
RECAR D2 doo RENT A CAR će nadoknaditi Korisniku troškove za za redovno održavanje vozila koje su nastali tokom najma na osnovu dostavljenog računa, po izvršenom plaćanju, a račun mora biti izdat na ime RECAR D2 doo RENT A CAR.

                                                                                                                                                Član 6.
Korisnik je dužan da pri zaključivanju Ugovora deponuje utvrđeni novčani iznos na ime depozita i deponuje druge ispravne i naplative instrumente plaćanja prema važećem cenovniku.

                                                                                                                                                Član 7.
Korisnik prihvata da isplati RECAR D2 RENT A CAR-u:
Najam vozila i ostale usluge prema važećem cenovniku, o promeni cena najma za vozila RECAR D2 doo RENT A CAR nije dužan da obavesti Korisnika, za iznos uplaćenog depozita garantuje se cena najma do visine depozita.
Da ukoliko nepažnjom Korisnika najma dođe do oštećenja auto guma, ratkapni, felni i donjeg stroja vozila, pogonskog mehanizma vozila ili bilo kog drugog oštećenja vozila RECAR D2 doo RENT A CAR-a, a pri tome nije došlo do saobraćajne nezgode, Korisnik usluga je dužan da odmah obavesti RECAR D2 doo RENT A CAR, kao i da isplati RECAR D2 doo RENT A CAR-u celokupnu štetu iznosa troškova popravke vozila i iznos izgubljenog dnevnog najma vozila po važećem cenovniku za vreme trajanja popravke vozila.
Da troškove goriva I nadoknada (putarine, mostarine, trajekta, kazni, parking kazni, taksa sudskih sporova) padaju na teret Korisnika, a ukoliko ih je RECAR D2 doo RENT A CAR prethodno platio, refundiraće ih od Korisnika.
Nedostajuće gorivo se naplaćuje po ceni goriva sa pumpe po litri, a usluga točenja goriva 20€.
Za izgubljenu ili uništenu registarsku tablicu Korisnik plaća dodatni trošak od 150€.

                                                                                                                                                Član 8.
U slučaju saobraćajnog udesa, havarije, krađe ili gubitka vozila ili delova vozila ili pogonske neispravnosti vozila, Korisnik je dužan da ne napušta vozilo dok ga nije obezbedio za preuzimanje od strane RECAR D2 doo RENT A CAR-a, da sačeka organe MUP-a i obezbedi njihov zapisnik, sem u slučaju pogonske neispravnosti vozila i podnese pisanu izjavu u poslovnici RECAR D2 doo RENT A CAR-a. Ukoliko Korisnik propusti neku od navedenih radnji i time pričini štetu RECAR D2 doo RENT A CAR-u, dužan je da pričinjenu štetu nadoknadi u punom iznosu. Korisnik je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku ili krađi vozila, bez obzira na ugovaranje osiguranja za krađu ili gubitak vozila. Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema katalogu Auto Moto Saveza Srbije;

                                                                                                                                                Član 9.
Prilikom korišćenja iznajmljenog vozila, Korisnik usluga je u skladu sa važećim zakonskim, propisima i pravilima osiguranja, osiguran za zakonsku odgovornost za štete pričinjene trećim licem, a vozilo je osigurano i polisom kasko osiguranja, ali Korisnik usluge i u slučaju da nije kriv, snosi 200€ učešća u šteti.Ukoliko je do oštećenja vozila došlo krivicom Korisnika usluge isti je odgovoran i za štetu u vidu izmakle koristi koja nastane zbog nekorišćenja (stajanja oštećenog vozila za sve vreme trajanja popravke). Iznos štete nastale zbog nekorišćenja (stajanja) utvrđuje se u iznosu paušalne cene dnevnog najma vozila po važećem cenovniku.

                                                                                                                                                Član 10.
Sve štete prema trećim licima koje je izazvao Korisnik usluge uz davanje netačnih ili lažnih podataka o sebi, svojoj adresi ili dokumentima snosi isključivo Korisnik usluge.

                                                                                                                                                Član 11.
Korisnik usluge je odgovoran za celokupnu štetu:
1. Učinjenu na vozilu koju on ili po njemu ovlašćeni vozač (drugi vozač) načinio pod uticajem alkohola ili droga.
2. Ako je šteta prouzrokovana namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji.
3. Ako vozač u trenutku štete nije imao važeću vozačku dozvolu.
4. Ako je vozaču u trenutku štete bila na snazi zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom.
5. Ukoliko štetu ne prijavi policiji i za nju ne donese policijski zapisnik.

                                                                                                                                                Član 12.
Korisnik usluga se obavezuje da će u slučaju saobraćajne nezgode štiti interese RECAR D2 doo RENT A CAR-a i njegovog osiguravajućeg društva time što će:
1. Zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode;
2. Osigurati oštećeno vozilo;
3. O šteti, čak i kad je neznatna, odmah obavestiti RECAR D2 doo RENTA CAR.
4. Pozvati i sačekati dolazak organa saobraćajne policije.Ako Korisnik usluge propusti da u slučaju nezgode preduzme gore navedene mere, biće odgovoran za sve posledice i štete koje RECAR D2 doo RENT A CAR-u zbog toga proisteknu.

                                                                                                                                                Član 13.
RECAR D2 doo RENT A CAR ne odgovara za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem prtljaga ili robe koja se nalazi u ili na vozilu, RECAR D2 doo RENT A CAR ne odgovara za štete koje Korisniku usluge nastanu zbog kvara na vozilu za vreme trajanja najma kao ni za štetu nastalu zbog zakašnjenja kod isporuke vozila ili kvara na vozilu za vreme korišćenja vozila. Predstavnici RECAR D2 doo RENT A CAR-a imaju pravo da izvrši pregled vozila koje se nalazi u najmu kod Korisnika usluge.

                                                                                                                                                Član 14.
U slučaju spora po ovom Ugovoru, stranke priznaju nadležnost suda u Beogradu.

                                                                                                                                                Član 15.

Ovi Opšti uslovi su u primeni od dana 22.07.2018. godine.
Svi prilozi ovim Opštim uslovima čine njegov sastavni deo. RECAR D2 doo RENT A CAR ima pravo na izmene i dopune ovih Opštih uslova i nakon sklapanja Ugovora o najmu, s tim da je o istom dužan pismeno obavesti Korisnika u roku od 8 radnih dana, s tim da se tako izmenjeni i dopunjeni Opšti uslovi primenjuju na odnos Ugovornih strana iz Ugovora o najmu u roku od 8 kalendarskih dana od dana slanja pisanog obaveštenja Korisniku.

                                                                                                                                                Član 16.

RECAR D2 doo RENT A CAR u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, ovim putem upoznaje Korisnika o obradi njegovih podataka o ličnosti. RECAR D2 doo RENT A CAR obrađuje podatke o ličnosti u svrhu postizanja legitimnih ciljeva i u okviru potrebnom da bi se ispunile obaveze predviđene važećim propisima, ugovornim obavezama, radi pružanja usluga Korisniku. RECAR D2 doo RENT A CAR podatke o ličnosti koristi za obavljanje svoje delatnosti, a na način i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. RECAR D2 doo RENT A CAR podatke o ličnosti može dostavljati pojedinim pravnim i/ili fizičkim licima ili drzavim organima (policija, sud opste nadleznosti ili prekrsajni sud). Mogući korisnici podataka o ličnosti koje Korisnik dostavlja su regulatorna tela i državni organi kojima je RECAR D2 doo RENT A CAR dužan da dostavi podatke u skladu sa zakonom. RECAR D2 doo RENT A CAR podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje u skladu sa zakonom i dobrovoljnim pristankom Korisnika.

Potpisom Ugovora o najmu, Korisnik potvrdjuje da ga je RECAR D2 doo RENT A CAR, kao rukovalac podacima o ličnosti, prethodno upoznao sa pravilima i principima obrade podataka o ličnosti, te da je iste razumeo. Na osnovu navedenog, Korisnik daje dobrovoljni pristanak da RECAR D2 doo RENT A CAR može vršiti obradu Korisnikovih podataka o ličnosti, u skladu sa Zakonom o zastiti podataka o ličnosti

                                                                                                                                                 Član 17.
Ovaj Ugovor je sačinjen u dva istovetna primerka, jedan za RECAR D2 doo RENT A CAR i jedan za Korisnika.